Cynllun Iaith Gymraeg / Welsh Language Scheme

Cynllun Iaith Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau dwyieithog rhagorol i’n defnyddwyr yng Nghymru. Mae ein Cynllun Iaith Gymraeg yn disgrifio pa wasanaethau rydym yn eu darparu yn Gymraeg, yn ogystal â sut a phryd y bydd y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu.

Bydd y cynllun hwn yn rhedeg am gyfnod o bedair blynedd (2023 i 2027) hyd nes y caiff ei adolygu eto.

Mae ein polisïau iaith Gymraeg yn adlewyrchu’r gofynion a nodir yn Neddf yr Iaith Gymraeg 1993, yn ogystal â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae ein Tîm Iaith Gymraeg yn gyfrifol am  weithredu a goruchwylio’r cynllun, gyda phob maes busnes yn gyfrifol am sicrhau bod gwasanaethau perthnasol ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cymeradwywyd ein Cynllun Iaith Gymraeg diwygiedig gan Gomisiynydd y Gymraeg yn Hydref 2023.

Cynllun Iaith Gymraeg – Hydref 2023

Cynllun Iaith Gymraeg 2023 (PDF, 349KB)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Cynllun Iaith Gymraeg neu ein darpariaeth Gymraeg yn gyffredinol, cysylltwch â Thîm y Gymraeg.

 

Welsh Language Scheme

We are committed to providing excellent bilingual services to our users in Wales. Our Welsh Language Scheme describes which services we provide in Welsh, as well as how and when these services will be provided.

This scheme will run for a four-year period (2023 to 2027) until it is reviewed again.

Our Welsh language policies reflect the requirements set out in the Welsh Language Act 1993, as well as the Welsh Language Measure (Wales) 2011. Our Welsh Language Team is responsible for implementing and overseeing the scheme, with each business area responsible for ensuring that relevant services are available in both Welsh and English.

Our updated Welsh Language Scheme was approved by the Welsh Language Commissioner in October 2023.

Welsh Language Scheme – October 2023

Welsh Language Scheme 2023 (PDF, 360KB)

If you have any questions regarding our Welsh Language Scheme or our Welsh language provision in general, please get in touch with the Welsh Language Team.